Aktualności

REGULAMIN konkursu wiedzy biologicznej pt. „Funkcjonowanie organizmu człowieka”

REGULAMIN konkursu wiedzy biologicznej pt. „Funkcjonowanie organizmu człowieka”

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im.bł.ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie 
ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII iVIII szkół podstawowych oraz z III gimnazjum ze szkół z terenów 3 powiatów: suski, myślenicki i nowotarski.
1 szkoła może zgłosić do konkursu tylko 2 uczniów.
3. Cele konkursu:
- popularyzowanie wiedzy o anatomii i fizjologii człowieka, 
- edukacja w zakresie profilaktyki chorób, kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej,
- uwrażliwianie uczniów na zagrożenia wynikające z niewłaściwego trybu życia,
- wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.
4. Uczestnicy konkursu rozwiążą test wiedzy, składający się z pytań zamkniętych oraz otwartych.
5. O zwycięstwie w konkursie decyduje suma uzyskanych punktów . Komisja konkursowa może przeprowadzić dogrywkę w przypadku osób z taką sama liczbą punktów.
6. Konkurs odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godz.9:00 w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.11.2018r. Decyzje komisji są ostateczne.
8. Wręczenie nagród nastąpi 15 listopada 2018 r. po ogłoszeniu wyników.
9. Zgłoszenia uczniów (max.2!) do konkursu dokonuje nauczyciel-opiekun, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, do której uczęszcza uczestnik. 
Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres: amrozek@op.pl, do dnia 30.10.18r. 
Tytuł zgłoszenia: Konkurs biologiczny SP i nazwa miejscowości (adres szkoły).
W treści zgłoszenia: Imiona i nazwiska uczniów, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, kontakt mailowy i numer telefonu do opiekuna.
Do 48 godzin od zgłoszenia nauczyciel otrzyma maila zwrotnego z informacją przyjęcia zgłoszenia. 
W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z organizatorem pod nr tel: 182675658.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
12. Uczestników owiązuje zakres wiedzy i umiejętności dotyczących anatomii i fizjologii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem treści prezentowanych w serii filmów animowanych „Było sobie życie”.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez rodziców uczestników konkursu zgody na udział oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu wg załącznika 1 (konieczność złożenia podpisanej klauzuli w dniu konkursu).
14. Informacje dodatkowe: Organizator przewiduje cenne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz wartościowe warsztaty w trakcie oczekiwania na wyniki.
Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Życzymy powodzenia!

Załącznik 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego 
w Jordanowie,34-240 Jordanów, ul. Gen. Maczka 131, tel. 182675658
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu wiedzy „Funkcjonowanie organizmu człowieka” w ramach realizacji projektu finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
………………………………………………………………….
data, czytelny podpis OPIEKUNA

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

powrót do listy aktualności