Aktualności

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I Z ZERÓWKI pt: „Jedz zdrowo”
§ 1 
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. Zachęcenie dzieci do zdrowego odżywiania.
2. Zwrócenie uwagi dzieci na korzyści płynące ze zmiany odżywiania.
3. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci.
4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
5. Rozwijanie wyobraźni u dzieci.
§ 2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im.bł.ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie 
ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów.
§ 3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat zamieszkałych na terenie powiatu: suskiego, nowotarskiego i myślenickiego.
2. Dziecko wykonuje samodzielnie plakat-formę plastyczną płaską pt. „Jedz zdrowo!”
dowolną techniką(np. ołówek, kredki, farby, wyklejanka, kolaż itp). 
3. Format pracy A4. Każde dziecko może przekazać tylko jedną pracę na konkurs.
4. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko
Wiek
Adres zamieszkania
Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka oraz numer telefonu do celów kontaktowych 
5. Prace wykonane z pomocą innych osób będą podlegały bezwarunkowej dyskwalifikacji.
6. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
§ 4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w terminie do 6 listopada 2018 r. osobiście w kopercie z dopiskiem: konkurs plastyczny „Jedz zdrowo”w sekretariacie Zespołu Szkół im.bł.ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub 
za pośrednictwem poczty na adres: 
Zespół Szkół im.bł.ks. Piotra Dańkowskiego 
Ul. Gen. Maczka 131
34-240 Jordanów
Z dopiskiem: praca na konkurs plastyczny „Jedz zdrowo”
2. Pracę należy złożyć opisaną z dołączonymi i wypełnionymi załącznikami zgodnie z Regulaminem Konkursu.
3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 
4. Jury pod uwagę weźmie:
• umiejętność doboru tematu pracy,
• jakość wykonania,
• oryginalność.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Prace przechodzą na własność organizatora. 
§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 listopada o godz. 14:30 w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.
2. Opiekunowie laureatów zostaną wcześniej poinformowani o wygranej swojego dziecka.
3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej. 
§ 6
Nagrody
1. Organizator przewiduje cenne nagrody oraz publikacje książki z najlepszymi pracami uczestników konkursu.

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna
2. Oświadczenie 
Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego 
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Załącznik 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego 
w Jordanowie,34-240 Jordanów, ul. Gen. Maczka 131, tel. 182675658
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu plastycznego „Jedz zdrowo” w ramach realizacji projektu finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
………………………………………………………………….
data, czytelny podpis OPIEKUNA

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO
„JEDZ ZDROWO”
DANE UCZESTNIKA KONKURSU (Proszę wypełnić drukowanymi literami!)
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………
2. Wiek …………………………………………………………………….………
3. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………..
4. Tytuł pracy ………………………………………………………………………
DANE OPIEKUNA PRAWNEGO(proszę wypełnić drukowanymi literami!)
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………….
2. Miejsce zamieszkania…………………………………………………………….
3. Telefon ……………………………….………………………………………….
4. Mail ………………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki:
• jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
• nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
• uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
………………………………………………………………..
miejscowość, data, czytelny podpis OPIEKUNA


Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego 
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

powrót do listy aktualności