Aktualności

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
Jedz zdrowo!
1. Organizator konkursu:
Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie – realizator projektu „Zdrowie zaklęte w działaniu”. 
Promocja zadań w ramach realizacji projektu "Zdrowie zaklęte w działaniu", który jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
2. Cele konkursu:
- rozbudzenie zainteresowań tematyką zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się,
- upowszechnianie piękna języka artystycznego,
- popularyzacja twórczości literackiej,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, pogłębianie i zdobywanie wiedzy na drodze poszukiwań,
- kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności, motywowanie do pracy nad rozwijaniem swoich zdolności.
3. Temat
Jedz zdrowo! – do konkursu zostaną dopuszczone utwory, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do tematu. Każdy tekst musi mieć swój własny tytuł zgodny z treścią wiersza. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę ich wartości merytoryczne, artystyczne oraz oryginalność twórcy.
4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych z powiatów suskiego, nowotarskiego i myślenickiego.
5. Warunki konkursu:
a. warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora wierszy dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach, a także niepublikowanych w Internecie, 
b. każdy uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jeden wiersz, liczący maksymalnie 8 wersów,
c. utwór należy podpisać (imię, nazwisko, klasa, szkoła, adres, numer telefonu, adres poczty email) i dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: 
Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, 
ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów – z dopiskiem Konkurs JEDZ ZDROWO! oraz wypełnionymi załącznikami (oświadczenie uczestnika konkursu - zał. nr 1 a także klauzula informacyjna - zał. nr 2),
d. utwór poetycki może być napisany dowolnym stylem na komputerze,
e. prace zostaną ocenione przez jurorów powołanych przez Organizatora,
f. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych w celu ich publikacji,
g. zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu oraz publikacji zwycięskich prac – zgodę wyrażają rodzice niepełnoletnich uczestników konkursu.

6. Termin składania prac i rozstrzygnięcie konkursu:
Prace będą przyjmowane do dnia 6 listopada 2018 roku za potwierdzeniem odbioru, które jest dowodem przyjęcia zgłoszenia.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada o godz. 14.30 w ZS im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

7. Nagrody:
Laureaci Konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatora a zwycięskie prace zostaną opublikowane w postaci książki. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub pisemnie.


Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego 
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU LITERACKIEGO 
„JEDZ ZDROWO!”
DANE UCZESTNIKA KONKURSU (Proszę wypełnić drukowanymi literami!)
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….…………
2. Klasa …………………………………………………………………………………………………………….……………….………
3. Miejsce zamieszkania …………………………….……………………………………………………………………………..
4. Imię i nazwisko opiekuna ucznia ………………………….………………………………………………………………..
5. Tytuł pracy …………………………………………………………………………………………..…………………………………
6. Telefon ……………………………….………………………………………………………………………………………………….
7. Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Szkoła…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;
• jestem autorem nadesłanej pracy i posiadam do niej nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
• nadesłany utwór nie był publikowany i nagradzany w innych konkursach;

……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………
miejscowość, data czytelny podpis rodzica ucznia


Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego 
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Załącznik 2
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego 
w Jordanowie,34-240 Jordanów, ul. Gen. Maczka 131, tel. 182675658
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu literackiego „Jedz zdrowo!” w ramach realizacji projektu „Zdrowie zaklęte w działaniu” finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

………………………………………………………………….
data, czytelny podpis rodzica ucznia

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

powrót do listy aktualności