Statut Schroniska

Uchwała Nr …./…./…/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie: nadania Statutu Szkolnego Schroniska Młodzie żowego w Jordanowie
Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz.1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 176), Rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzie ży w tych placówkach oraz wysoko ści i zasad odpłatno ści wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109 poz. 631) oraz Rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52 poz. 466), Rada Powiatu Suskiego uchwala, co nast ępuje:
§ 1
Nadaje si ę Statut Szkolnego Schroniska Młodzie żowego „ Chrobacze ” w Jordanowie z siedzib ą przy ul. Gen. Maczka 131 w Jordanowie.
§ 2
Statut Szkolnego Schroniska Młodzie żowego w Jordanowie stanowi zał ącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza si ę Zarz ądowi Powiatu Suskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym
Województwa Małopolskiego.
2
Zał ącznik do Uchwały Nr …./…./…/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lipca 2012 roku
Statut Szkolnego Schroniska Młodzie żowego ,, Chrobacze” w Jordanowie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Szkolne Schronisko Młodzie żowe „ Chrobacze ” w Jordanowie zwane dalej
„Schroniskiem” jest placówk ą o światowo-wychowawcz ą, której podstaw ą
funkcjonowania jest Ustawa z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z pó źn. zm. ) zwana dalej „Ustaw ą” oraz
przepisy wykonawcze do tej ustawy.
2. Nazwa placówki brzmi: Szkolne Schronisko Młodzie żowe ,, Chrobacze” w
Jordanowie.
3. Siedzib ą Schroniska w Jordanowie jest wydzielona cz ęść budynku Zespołu Szkół
im. bł. ks. Piotra Da ńkowskiego w Jordanowie, ul. Gen. Maczka 131.
4. Ustalona nazwa Schroniska jest u żywana w pełnym brzmieniu a na piecz ęciach i
stemplach mo że by ć u żywany czytelny skrót tej nazwy, w brzmieniu „SSM
Chrobacze w Jordanowie.”
5. Schronisko mo że u żywa ć okoliczno ściowej piecz ątki ozdobnej z wizerunkiem
zatwierdzonym przez Zarz ąd Powiatu.
6. Organem prowadz ącym Schronisko jest Powiat Suski.
7. Organem sprawuj ącym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator O światy.
8. Schronisko oznaczone jest trójk ątn ą tablic ą o wymiarach 60x60x60 cm z napisem
„Szkolne Schronisko Młodzie żowe” wykonanym du żymi białymi literami na
zielonym tle.
9. Schronisko jest jednostką bud żetow ą, prowadz ącą gospodark ę finansow ą na
zasadach okre ślonych w przepisach Ustawy o finansach publicznych oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
Rozdział II
3
Cele i zadania Schroniska
§ 2
1. Celem działalno ści Schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, jako
aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki
wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej.
2. Zadaniem Schroniska jest:
a) zapewnienie dzieciom i młodzie ży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych
i wspieranie kierowników wycieczek w opiece wychowawczej nad uczniami,
b) popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku,
c) kształtowanie i rozwijanie zainteresowa ń i uzdolnie ń dzieci i młodzie ży,
d) promocja powiatu suskiego,
e) zapewnienie opieki i wychowania dzieci i młodzie ży przebywaj ącej w Schronisku.
3. Schronisko realizuje swoje zadania poprzez:
a) udost ępnianie bazy noclegowej,
b) pomoc w organizacji ró żnych form wypoczynku,
c) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej oraz
udost ępnianie bie żą cej oferty kulturalnej dotycz ącej regionu.
4. Schronisko w miar ę posiadanych wolnych miejsc nie wykorzystanych przez dzieci,
młodzie ż i nauczycieli mo że świadczy ć usługi dla pozostałych osób fizycznych
i prawnych, pod warunkiem przestrzegania regulaminu schroniska.
4
Rozdział III
Dyrektor i pracownicy Schroniska
§ 3
1. Dyrektor kieruje działalno ści ą Schroniska i reprezentuje go na zewn ątrz.
2. Do zada ń Dyrektora Schroniska nale ży w szczególno ści:
a) realizowanie wraz z zatrudnionymi pracownikami celów i zada ń wynikaj ących
z Ustawy, w szczególno ści stwarzanie odpowiednich warunków do
realizacji zada ń statutowych placówki,
b) organizowanie pracy i nadzór nad zatrudnionymi pracownikami wynikaj ące
z obowi ązków dyrektora, jako kierownika zakładu pracy,
c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Schroniska, decydowanie w sprawach
nagród i kar oraz rozstrzyganie sytuacji konfliktowych dotycz ących podległego
personelu,
d) dysponowanie środkami okre ślonymi w planie finansowym placówki
i odpowiedzialno ść za ich prawidłowe wykorzystanie,
e) ustalanie planu finansowego Schroniska, gospodarowanie tymi środkami
zgodnie z działalno ści ą ustawow ą i statutow ą Schroniska,
f) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,
g) planowanie zakresu prac modernizacyjno-remontowych dotycz ących
Schroniska i ich realizacja, egzekwowanie przepisów bhp i ppo ż.,
h) decydowanie w sprawach spornych wynikłych w trakcie egzekwowania
przestrzegania Regulaminu Schroniska ,
i) współodpowiedzialno ść za prawidłowe prowadzenie ksi ęgi meldunkowej
i egzekwowanie wpływów za noclegi,
j) wnioskowanie do organu prowadz ącego, w sprawach dotycz ących zmian
w statucie i cenniku opłat za usługi oraz utrzymywanie ścisłej współpracy z
organem prowadz ącym Schronisko,
k) współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działaj ącymi na
rzecz dzieci i młodzie ży,
l) wykonywanie innych zada ń wynikaj ących z przepisów prawa.
5
3. Schronisko mo że zatrudnia ć pracowników pedagogicznych, w tym na stanowiskach
kierowniczych a tak że pracowników administracyjnych, ekonomicznych i
pracowników obsługi, w ramach limitu etatów okre ślonych przez organ prowadz ący.
4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników okre ślaj ą odr ębne przepisy.
§ 4 1. Do zada ń pracownika pedagogicznego nale ży w szczególno ści:
a) organizacja zaj ęć o charakterze edukacyjno-wychowawczo - opieku ńczym na
terenie Schroniska i rozwijanie zainteresowa ń i uzdolnie ń dzieci i młodzie ży,
b) organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych,
c) promocja powiatu suskiego przez prowadzenie zaj ęć o charakterze
historycznym, kulturowym i geograficznym.
d) wspomaganie kierowników wycieczek w opiece nad młodzie żą
2. Do zada ń Głównego Ksi ęgowego nale ży:
a) prowadzenie rachunkowo ści jednostki,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieni ęż nymi,
c) dokonywanie wst ępnej kontroli: zgodno ści operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym oraz kompletno ści i rzetelno ści dokumentów dotycz ących
operacji gospodarczych i finansowych,
d) prowadzenie dokumentacji, statystyki i sprawozdawczo ści finansowej.
3. Do zada ń referenta ds. finansowych nale ży szczególno ści:
a) sporz ądzanie list płac
b) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporz ądzanie deklaracji
podatkowych i terminowe przekazywanie do wła ściwego Urz ędu Skarbowego
c) rozliczanie nale żno ści z tytułu ubezpiecze ń społecznych, zdrowotnych i terminowe
przekazywanie do oddziału ZUS
d) prowadzenie ewidencji list płac
e) sporz ądzanie kwartalnych i rocznych sprawozda ń statystycznych
4. Do zada ń recepcjonisty nale ży w szczególno ści:
a) prowadzenie recepcji Schroniska
6
b) prowadzenie bie żą cej dokumentacji administracyjnej i innych prac biurowych,
w tym zgłosze ń rezerwacji miejsc noclegowych w Schronisku i ksi ęgi
meldunkowej,
c) przyjmowanie grup wycieczkowych i indywidualnych turystów zgodnie z
obowi ązuj ącymi przepisami,
d) informowanie go ści o warunkach pobytu w Schronisku, udzielanie im
wszelkiej mo żliwej pomocy w zakresie korzystania z obiektu i jego otoczenia
oraz organizacji wypoczynku,
e) wspomaganie kierowników wycieczek w opiece nad młodzie żą ,
f) czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu Schroniska,
g) dozór mienia, dbanie o porz ądek i estetyk ę obiektu, jego wyposa żenia oraz
otoczenia, a tak że bezpiecze ństwo osób,
h) realizacja zada ń zwi ązanych z upowszechnieniem w śród dzieci i młodzie ży
krajoznawstwa i turystyki,
i) prowadzenie magazynu,
j) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Schroniska.

5. Do zada ń sprz ątaczki nale ży w szczególno ści:
a) utrzymanie porz ądku, higieny i czysto ści pomieszczeń oraz otoczenia Schroniska,
b) dbało ść o estetyk ę pomieszcze ń i otoczenia Schroniska,
c) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Schroniska.
6. Szczegółowe zakresy czynno ści i odpowiedzialno ści ustala Dyrektor Schroniska.
Rozdział IV
Organizacja Schroniska i Gospodarka finansowa
§ 5
1. Schronisko jest zorganizowane jako placówka całoroczna, w której nie s ą przewidziane
ferie szkolne. 2. Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa si ę w godzinach 08 00 -10 00 i 18 00 – 20 00 .
7
3. Doba w Schronisku trwa od godziny 18 00 do godziny 10 00 dnia nast ępnego. 4. W godzinach 10 00 - 18 00 trwaj ą na terenie placówki prace administracyjno-porz ądkowe.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Dyrektorem Schroniska, mo żna przebywa ć w schronisku w godzinach 10 00 – 18 00 .
6. W Schronisku mog ą by ć organizowane tak że: kolonie, półkolonie, zimowiska i obozy oraz
zielone szkoły.
7. Kwaterowanie dzieci i młodzie ży w placówce prowadzone jest w pomieszczeniach
noclegowych oddzielnych dla dziewcz ąt i chłopców.
8. Opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych kwaterowani s ą wspólnie ze swoimi
wychowankami.
9. Schronisko mo że zapewni ć wy żywienie dla osób korzystaj ących ze Schroniska.
10. Zasady usuwania zniszcze ń i uszkodze ń w mieniu/wyposa żeniu Schroniska okre śla
Dyrektor Schroniska.
§ 6
1. Szczegółow ą organizacj ę działania Schroniska w danym roku szkolnym okre śla arkusz
organizacyjny placówki opracowany przez Dyrektora Schroniska, podlegaj ący zatwierdzeniu
przez organ prowadz ący.
2. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Schroniska okre śla Regulamin
Schroniska, opracowany przez Dyrektora Schroniska.
3. Schronisko prowadzi ksi ąż kę meldunkow ą osób korzystaj ących ze Schroniska oraz
terminarz rezerwacji miejsc.
4. Do ksi ęgi meldunkowej wpisuje si ę, z zastrze żeniem ust. 5 , w szczególno ści:
a) imi ę i nazwisko, dat ę urodzenia oraz miejsce zamieszkania osoby korzystaj ącej
z noclegu,
b) numer i seri ę dokumentu, na podstawie którego stwierdza si ę to żsamo ść osoby
korzystaj ącej z noclegu ( paszportu, dowodu osobistego, legitymacji ze
zdj ęciem, legitymacji PTSM lub dokumentu uprawniaj ącego do uzyskania zni żek),
c) dat ę zakwaterowania i wykwaterowania oraz ilo ść udzielonych noclegów,
d) nr dowodu zapłaty za noclegi (paragonu fiskalnego, rachunku).
8
5. W przypadku wycieczek szkolnych i imprez grupowych do ksi ęgi meldunkowej, o której
mowa w ust. 3, wpisuje si ę imi ę i nazwisko, dat ę urodzenia oraz miejsce zamieszkania
kierownika wycieczki lub imprezy, numer i seri ę dokumentu, na podstawie którego stwierdza
si ę jego to żsamo ść , dat ę zakwaterowania i ilo ść udzielonych noclegów oraz nr dowodu
zapłaty za noclegi, a tak że nr listy uczestników wycieczki lub imprezy.
6. Listy uczestników wycieczek szkolnych i imprez grupowych zawieraj ące dane, o których
mowa w ust. 4 lit. a doł ącza si ę do ksi ęgi meldunkowej.
7. System rezerwacji miejsc noclegowych w Schronisku:
a) rezerwacje przyjmowane s ą według kolejno ści zgłosze ń z uwzgl ędnieniem
pierwsze ństwa dla dzieci i młodzie ży oraz ich opiekunów,
b) grupy zło żone z co najmniej 10 osób dokonuj ą rezerwacji listownie,
telefonicznie, faxem lub poczt ą elektroniczn ą, co najmniej na dwa tygodnie
przed przyjazdem do Schroniska podaj ąc czas pobytu, dzie ń i godzin ę
przybycia, ilo ść uczestników oraz adres i nazw ę organizatora,
c) tury ści w grupach poni żej 10 osób s ą przyjmowani bezpo średnio w Schronisku
w miar ę wolnych miejsc, z tym, że pierwsze ństwo maj ą dzieci oraz młodzie ż
szkolna i studencka,
d) Dyrektor Schroniska mo że za żą da ć wpłaty zaliczki przekazem pocztowym lub na
konto Schroniska w wysoko ści do 30% kosztów planowanego pobytu,
e) w przypadku opisanym w ust. 7 lit. d rezerwacja jest wa żna po wpłaceniu
uzgodnionej z dyrektorem Schroniska kwoty zaliczki.
8. Schronisko nie ponosi odpowiedzialno ści za pieni ądze i warto ściowe przedmioty
pozostawione w placówce przez osoby korzystaj ące ze Schroniska.
9. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane s ą opłaty, których wysoko ść
okre śla Zarz ąd Powiatu Suskiego.
10. Schronisko udziela zni żek okre ślonych w cenniku opłat za usługi, wprowadzonym przez
Zarz ąd Powiatu Suskiego.
9
Rozdział V
Wyposa żenie Schroniska
§ 7
1. Schronisko posiada zgodnie z normami:
a) pomieszczenia w wydzielonej cz ęś ci budynku z 48 miejscami noclegowymi
całorocznymi w pokojach 3 i 4 osobowych, oraz dodatkowo 10 miejscami
noclegowymi sezonowymi w okresie od czerwca do sierpnia,
b) powierzchni ę mieszkaln ą w pokojach nie mniejsz ą ni ż 2,5 m² na osob ę, przy
wyposa żeniu w łó żka jednopoziomowe.
c) pomieszczenia mieszkalne wyposa żone w tapczany, kołdry, koce, bielizn ę po ścielow ą,
szafy ubraniowe i wieszaki, stół, krzesła lub taborety (1 krzesło na osob ę), lustro i
kosz na śmieci,
d) Pomieszczenia sanitariatów na ka żdym pi ętrze przystosowane do korzystania przez
niepełnosprawnych, umywalnie, prysznice, wc, w ilości zgodnej z normami dla
schronisk młodzie żowych.
e) pomieszczenia do suszenia odzie ży, przechowywania baga żu i sprz ętu turystycznego
oraz sprz ętu gospodarczego, czystej i brudnej po ścieli,
f) ogrzewanie zapewniaj ące utrzymanie w pomieszczeniach temperatury, co najmniej
18°C,
§ 8
W Schronisku w widocznym i ogólnie dost ępnym miejscu umieszczone s ą:
a) ekspozycje i materiały informacyjne o regionie,
b) informacje turystyczne, wraz z wykazem niezb ędnych numerów telefonów, informacj ą o
rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dost ępnej bazie żywieniowej, a tak że
lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych wraz z bie żą cą ofert ą,
c) statut i regulamin oraz cennik opłat za usługi Schroniska,
d) ksi ąż ka skarg i wniosków.
10
Rozdział VI
Prawa i obowi ązki dzieci i młodzie ży oraz innych osób przebywaj ących w Schronisku
§ 9
1. Dzieci i młodzie ż oraz inne osoby przebywaj ące w Schronisku maj ą prawo do:
a) warunków pobytu w Schronisku zapewniaj ących bezpiecze ństwo, ochron ę przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochron ę i poszanowanie
godno ści, równo ści i zasady tolerancji,
b) korzystanie ze wszystkich ogólnodost ępnych pomieszcze ń, urz ądze ń i sprz ętów
Schroniska na zasadach okre ślonych w Regulaminie Schroniska,
c) dost ępu do informacji krajoznawczej i turystycznej o miejscowo ści i regionie, a tak że
do pomocy ze strony pracowników w zakresie zada ń Schroniska,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników Schroniska i
innych turystów korzystaj ących z usług Schroniska,
e) swobody wyra żania my śli i przekona ń, w szczególno ści dotycz ących oczekiwa ń oraz
oferty Schronisk, je śli nie naruszaj ą tym dobra innych osób,
f) zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Schroniska osobi ście lub za po średnictwem
ksi ążki skarg i wniosków oraz otrzymywania wyja śnie ń.
2. W przypadku naruszenia praw dziecka na terenie Schroniska, przysługuje prawo do
zło żenia skargi do Dyrektora Schroniska, który podejmuje odpowiednie czynno ści w
trybie okre ślonym w odr ębnych przepisach.
3. Ksi ąż kę skarg i wniosków prowadzi Dyrektor Schroniska.
§ 10
1. Osoby przebywaj ące w Schronisku maj ą obowi ązek:
a) przestrzegania Statutu i Regulaminu Schroniska oraz ogólnych zasad współ życia
społecznego, szanowania przekona ń i pogl ądów innych ludzi, dbania o
bezpiecze ństwo i zdrowie własne i innych, b) bezwzgl ędnego przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22 00 – 600 , kulturalnego
zachowania si ę w Schronisku i w jego obr ębie, dbania o pi ękno mowy ojczystej,
11
przeciwstawianie si ę przejawom brutalno ści i wulgarno ści, podporz ądkowania si ę
zleceniom pracowników i zarz ądzeniom Dyrektora Schroniska,
c) pozostawiania informacji w Schronisku o planowanych wycieczkach górskich, ich
trasie oraz przewidywanym terminie powrotu,
d) przestrzegania przepisów i instrukcji bhp i ppo ż. oraz korzystania z pomieszcze ń i
urz ądze ń zgodnie z ich przeznaczeniem,
e) troszczenia si ę o mienie i estetyczny wygl ąd Schroniska i jego otoczenia, utrzymania
czysto ści i porz ądku na terenie placówki,
f) w przypadku wyrz ądzenia szkody naprawienia jej lub pokrycia kosztów naprawy,
g) uiszczenia opłat przewidzianych za usługi w Schronisku zgodnie z ich cennikiem.
2. W Schronisku obowi ązuje bezwzgl ędny zakaz palenia tytoniu i spo żywania alkoholu
oraz innych u żywek, a tak że wnoszenia na jego teren przedmiotów niebezpiecznych
(w tym broni palnej, białej, miotaczy, straszaków, itp.), materiałów i środków
wybuchowych, łatwopalnych oraz żrących ( w tym rac, fajerwerków, świec dymnych,
itp.), a tak że innych przedmiotów stwarzaj ących zagro żenie zdrowia i życia
Rozdział VII
Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami
§ 11
1. Schronisko współpracuje z :
a) Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzie żowych (PTSM),
b) innymi placówkami o światowo-wychowawczymi,
2. Schronisko mo że tak że współpracowa ć z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
działaj ącymi na rzecz dzieci i młodzie ży w zakresie wzbogacania działalno ści dydaktycznej,
wychowawczej i opieku ńczej.

12
Rozdział VIII
Postanowienia ko ńcowe
§ 12
1. Statut uchwalany jest przez Rad ę Powiatu w Suchej Beskidzkiej, a wnioski w sprawie
zmian w statucie składa Dyrektor Schroniska.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie Schroniska stosuje si ę przepisy
powszechnie obowi ązuj ącego prawa.