"Nasza Wiedza-Naszą Szansą na Przyszłość"

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Nasza Wiedza-Naszą Szansą na Przyszłość”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

 

 

§ 1.

Definicje

1. Projekt – projekt „Nasza Wiedza-Naszą Szansą na Przyszłość”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” w okresie od 1 października 2009 do 31 lipca 2011r..

2. Beneficjent –  Maria Szarłat prowadząca Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej, ul. Jana Pawła II 42A, 34-600 Limanowa, NIP 7371011272, REGON 49068921700083

3. Partnerzy:

 – Zespół Szkół im. Bł. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, ul. Generała Maczka 131, 34-240 Jordanów, NIP 7351059608, REGON 000098631 prowadzony przez Powiat Suski, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

-   Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, ul. 3-go Maja 97B, 32-400 Myślenice, NIP 68114448068, REGON350720996 prowadzony przez Powiat Myślenicki, 32-400 Myślenice, ul. Mikołaja Reja 13

4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac

Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

5. Beneficjenci Ostateczni – uczniowie technikum, którzy kształcą w zawodach: technik ekonomista, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu,  którzy spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

6. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Koordynatora  Projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji

Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji wchodzą: u Beneficjenta -Koordynator  Projektu, Specjalista ds. Rekrutacji, wychowawcy poszczególnych klas; u Partnerów - Szkolni Koordynatorzy oraz wychowawcy poszczególnych klas ze szkół uczestniczących w Projekcie.

 

§ 2.

Informacje ogólne

1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu “Nasza Wiedza – Naszą Wiedzą na Przyszłość”, realizowanego przez mgr Marię Szkarłat prowadzącą Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w ramach Programu Operacyjnego 0Kapitał Ludzki, działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

2. Projekt skierowany jest do uczniów klas technikum szkół wymienionych w § 1. pkt. 2 i 3  w okresie od 1 października 2009 r. do 31 lipca 2011 r.

3. Głównym celem projektu jest umożliwienie  uczniom techników rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych, ogólnokształcących oraz poprawę wyników nauczania, zdobycie wiedzy z zakresu  doradztwa zawodowego, uczestniczenia w kursach, szkoleniach oraz wycieczkach organizowanych w ramach projektu.

§ 3.

Uczestnicy projektu

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń techników, którzy kształcą w zawodach: technik ekonomista, technik

budownictwa, technik architektury krajobrazu szkół biorących udział w projekcie, który złoży kartę zgłoszenia  i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

2. Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani spośród uczniów techników kształcących w formie

stacjonarnej ze szkół uczestniczących w projekcie, na podstawie złożonych kart zgłoszeń.

3. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostają

umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany

kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.

6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych ilości punktów przy selekcji będą uwzględniane kryteria dochodu rodziny na 1 osobę. Zostanie wybrana osoba o niższych dochodach.

 

 

 

§ 4.

Proces rekrutacji

1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 1 października 2009r. do 5 października 2009r. Rekrutacja będzie prowadzona cyklicznie, co roku w okresie trwania projektu. W kolejnym roku szkolnym 01 września do 30 września 2010r.

2. Rekrutacja będzie przeprowadzana w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej, Zespole Szkół im. Bł. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie oraz Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

3. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają karty zgłoszeniowe (wzór załącznik nr 1 do

niniejszego regulaminu)  do Koordynatora  lub Koordynatorów Szkolnych z poszczególnych szkół biorących udział w projekcie. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

4. Wychowawcy poszczególnych klas weryfikują pod względem formalnym dane zawarte w karcie zgłoszeniowej.

5. Kryteria rekrutacji udziału w projekcie:

    - zameldowanie (sprawdza wychowawca: uczeń mieszkający na terenie wiejskim-3pkt, w mieście-1pkt),

    - wyniki ucznia w nauce z poszczególnych przedmiotów zawodowych: (ndst-3pkt, dop-2pkt, dst-1pkt, db-1pkt, bdb-2pkt, cel-3pkt) z ostatniego roku szkolnego,

   - wyniki ucznia w nauce z poszczególnych przedmiotów ogólnych: (ndst-3pkt, dop-2pkt, dst-1pkt, db-1pkt, bdb-2pkt, cel-3pkt) z ostatniego roku szkolnego,

  - motywacja ucznia do uczestnictwa w programie (wywiad od 1-3pkt)

6. Wyniki uczniów uwzględniane przy poszczególnych formach wsparcia:

                a) warsztaty z zakresu rachunkowości – ocena z przedmiotu rachunkowość,

                b) warsztaty programy komputerowe w rachunkowości – ocena z przedmiotu rachunkowość,

                c) kurs uproszczone formy ewidencji – ocena z przedmiotu rachunkowość,

                d) warsztaty promocja nowych technologii w budownictwie- średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

                e) warsztaty zajęcia komputerowe z zakresu budownictwa na programach budowlanych- średnia ocen z 

                    przedmiotów zawodowych,

                f) warsztaty z architektury krajobrazu- średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

                g) warsztaty z rysunku-ocena z przedmiotu rysunek odręczny lub z przedmiotu podstawy architektury

                  krajobrazu

                h) zajęcia praktyczne na działkach doświadczalnych Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu

   Rolniczego oraz wyjazdy do parków zieleni na zajęciach praktycznych- średnia ocen z przedmiotów

   zawodowych i średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących,

i) kurs BHP- średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

j) kurs operatora wózka widłowego- średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

k) kurs koparkoładowarki - średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

l)warsztaty przygotowujące przyszłego przedsiębiorcę- średnia ocen z przedmiotów

   ogólnokształcących lub ocena z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości,

m) zajęcia z doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej- średnia ocen z przedmiotów

    ogólnokształcących

n) praktyki zawodowe- ocena z przedmiotu zawodowego w zależności od rodzaju praktyki,

o) zajęcia matematyka- ocena z przedmiotu matematyka,

p) zajęcia geografia - ocena z przedmiotu geografia,

r)zajęcia biologia- ocena z przedmiotu biologia,

s) zajęcia chemia- ocena z przedmiotu chemia,

t) zajęcia fizyka- ocena z przedmiotu fizyka,

w) język angielski –warsztaty uzupełniające i rozszerzające- ocena z przedmiotu język angielski,

u) język niemiecki- ocena z przedmiotu język niemiecki,

z) warsztaty z języka polskiego - ocena z przedmiotu język polski

ź)   warsztaty –informatyczna obsługa firmy- ocena z przedmiotu informatyka lub technologia

    informacji

7. Komisja Rekrutacyjna  podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne.

8. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

- na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wniosek Szkolnego Koordynatora uzasadniony rażącym

naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,

- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć,

- samodzielnej rezygnacji uczestnika.

- skreślenia Go z listy uczniów danej szkoły.

9. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 6 dokonuje Szkolny Koordynator wpisując na listę Beneficjentów Ostatecznych równocześnie osobę z listy rezerwowej,

zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 30 września 2009 r.

2. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w zajęciach

w wyznaczonych terminach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- karta zgłoszenia  zał.1

- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- deklaracja udziału w projekcie

- kwestionariusz osobowy

- oświadczenie beneficjenta ostatecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Zał. Nr 1 do regulaminu rekrutacji

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

Po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną

Ja, niżej podpisany(a),

.....................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

zam...............................................................................................................................................

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

Telefon kontaktowy: ......................................................................................

Nr PESEL: ......................................................................................................

wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie ,,Nasza Wiedza –Naszą Szansą na Przyszłość”,

realizowanym w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz oświadczam, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ:

1. jestem osobą uczącą się na terenie województwa małopolskiego

2. zamieszkuję na terenach wiejskich / terenach miejskich*

3. jestem uczniem prowadzącym kształcenie w zawodzie: technik ekonomista/technik budownictwa/technik architektury krajobrazu *

4. spełniam kryteria określone we wniosku o dofinansowanie:

a) ocena z języka angielskiego z ostatniego roku szkolnego nauki wynosi**: .................

 

** wypełnia uczeń w przypadku chęci uczestnictwa z języka angielskiego

 

 

 

 

………….................           ................................................... ......    ………..................................................

/data złożenia wniosku/     /podpis nauczyciela wychowawcy/     /czytelny podpis beneficjenta ostatecznego/

 *   należy zaznaczyć właściwą kategorię

** wypełnia uczeń w przypadku chęci uczestnictwa z języka angielskiego

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU- „ Nasza Wiedza-Naszą Szansą na Przyszłość”

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Projektu „Nasza Wiedza –Naszą Szansą na Przyszłość”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa;

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia i obsługi Projektu;

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4) podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

 

 

 

 

…………………                                 …………………………... ..………………………………………

/Miejscowość, data/                                                         /Podpis rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia

 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Nasza Wiedza –Naszą Szansą na Przyszłość”

 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………….

Rodzaj szkoły, do której uczęszcza uczeń………………………………………….

Klasa ……………………………………………….

Deklaruje uczestnictwo w projekcie nr WND-POKL.09.02.00-12-049/09 pod nazwą „ Nasza Wiedza –Naszą Szansą na Przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, w ramach konkursu nr POKL/9.2/I/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w następujących działaniach:

- warsztaty z przedmiotów ogólnokształcących

- warsztaty z przedmiotów zawodowych

- kursy i szkolenia,

-wycieczki.

………………          …….. …………………………          ………………………………

/Miejscowość i data/                          /Podpis ucznia/ /Podpis prawnego opiekuna ucznia/

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

1. Imię (imiona) …………………………………………………………..………………..

2. Nazwisko …………………………………………………………………..……………

3. Imiona rodziców ……………………………………………………………………......

4. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….

5. Płeć ………………………………..

6. PESEL ……………………..……... Wiek w chwili przystąpienia do projektu ……………

7. Adres zameldowania stałego (ulica, numer domu, numer mieszkania)

…………………………………………………………………………………………..

8. Miejscowość/poczta …..………………………………* □ miasto □ wieś

9. Kod pocztowy ………………………… Województwo ……………………………….

10. Nr telefonu stacjonarnego ………………………………

11. Nr telefonu komórkowego ……………….……………..

12. E-mail ……………………………………………………

14. Data rozpoczęcia udziału w projekcie …………………………………………………

*zaznaczyć właściwą odpowiedź

 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

Jestem świadoma/świadomy*, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu. Jestem świadoma/świadomy*, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie.

 

 

 

……………………                                            . ………………………….. ……………………………….

/Miejscowość i data/                                                                  /Podpis ucznia/ /Podpis prawnego opiekuna ucznia/

film