Staże

W ramach Projektu planuje się uruchomienie staży dla 220 uczniów Technikum oraz praktyk dla 40 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Okres realizacji praktyk/staży wynosi 150 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia w ww. formach wsparcia.

Za udział w praktykach/stażach uczniowie otrzymują stypendium. Stypendium w kwocie nieprzekraczającej 2.300,00 PLN brutto jest wypłacane za przepracowane 150 godzin czasu pracy Praktykanta/Stażysty. Kwota ta zawiera wszystkie pochodne od wynagrodzeń.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w  praktykach/stażach

Aneks:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w  praktykach/stażach