Formy wsparcia dla nauczycieli

W ramach Projektu, wsparciem zostaną objęci wszyscy chętni nauczyciele kształcenia zawodowego szkół tworzących Centrum Kompetencji Zawodowych oraz wchodzących w jego skład z branżą wiodącą elektryczno  - elektroniczną i branżą wspierającą mechaniczną i górniczo - hutniczą. Z oferty Centrum Kompetencji Zawodowych będzie mogła skorzystać także kadra pozostałych szkół kształcących w danej branży w Subregionie Podhalańskim i obszarze Województwa Małopolskiego. Rozwój kompetencji zawodowych kadr oparty będzie o studia podyplomowe obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne), a także szkolenia doskonalące we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno – gospodarczego szkół objętych działaniami projektowymi. 

 

Nauczyciele kształcenia zawodowego będą uzupełniać i doskonalić swoje wykształcenie oraz kompetencje zawodowe.

 

Zgodnie z potrzebami określonymi w diagnozie potrzeb, planuje się uruchomienie następujących studiów podyplomowych, szkoleń doskonalących i kursów podnoszących kompetencje zawodowe kadry wspieranych placówek:

  • Kurs programowania stron internetowych – programista PHP
  • Kurs programowanie sterowników PLC – Simatik S-7 kurs podstawowy
  • Kurs nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych
  • Studia podyplomowe z mechatroniki 
  • Studia podyplomowe egzaminator on-line