Formy wsparcia dla nauczycieli

W ramach Projektu, wsparciem zostaną objęci wszyscy chętni nauczyciele kształcenia zawodowego szkół tworzących Centrum Kompetencji Zawodowych oraz wchodzących w jego skład z branżą wiodącą turystyczno – gastronomiczną i branżą wspierającą administracyjno – usługową. Z oferty Centrum Kompetencji Zawodowych będzie mogła skorzystać także kadra pozostałych szkół kształcących w danej branży w Subregionie Podhalańskim i obszarze Województwa Małopolskiego. Rozwój kompetencji zawodowych kadr oparty będzie o studia podyplomowe obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne), a także szkolenia doskonalące we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno – gospodarczego szkół objętych działaniami projektowymi. 

 

Nauczyciele kształcenia zawodowego będą uzupełniać i doskonalić swoje wykształcenie oraz kompetencje zawodowe.

 

Zgodnie z potrzebami określonymi w diagnozie potrzeb, planuje się uruchomienie następujących studiów podyplomowych, szkoleń doskonalących i kursów podnoszących kompetencje zawodowe kadry wspieranych placówek:

 • Studia podyplomowe Egzaminator on-line
 • Kurs kelnerski I stopnia
 • Kurs kelnerski II stopnia
 • Kurs dietetyki I stopnia
 • Kurs dietetyki II stopnia
 • Kurs dietetyki III stopnia
 • Kurs hydrosomelier
 • Szkolenie z zakresu kuchni molekularnej
 • Studia podyplomowe Menager turystyki i hotelarstwa
 • Kurs inwestowania na giełdzie
 • Kurs z zakresu nowoczesnego fryzjerstwa