Aktualności

Sejmik – 2017

25 listopada w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni  Pracy w Krakowie miał miejsce doroczny sejmik Spółdzielni Uczniowskich.

Program Sejmiku obejmował między innymi:

 1. Otwarcie Sejmiku i wystąpienia gości
 2. Wręczenie odznaczeń spółdzielczych oraz tytułu „Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej”
 3. Informacja na temat realizacji działań podejmowanych przez Fundację Rozwoju SU, Krajową Radę Spółdzielczą, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy i inne instytucje w zakresie promocji i wspierania spółdzielczości uczniowskiej w Polsce w 2017 roku.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursów:
 5. „Odkrywamy Spółdzielnie” – konkurs ogłoszony przez ZLSP
 6. „Na najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej”

Sejmik otworzyła Pani Anna Bulka – Prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości  Uczniowskiej. Pani Ania przedstawiła program spotkania oraz powitała przybyłych gości.

Wśród gości znaleźli się między innymi:

 • Pan Jerzy Jankowski – Przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej.
 • Pan Janusz Paszkowski – prezes zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.
 • przedstawiciele spółdzielczości dorosłych (między innymi Pani Kazimiera Wawro – Prezes Zarządu)
 • przedstawiciele prasy spółdzielczej (w tym redaktor „Tęczy” - Pan Marcin Kwiecień)
 • przedstawiciele Terenowych Rad Spółdzielni Uczniowskich

 

Po powitaniu gości Pani Ania oddała dalsze prowadzenie obrad w ręce przedstawicieli Spółdzielni Uczniowskiej „Rockefeller” z Krakowa.

Odczytano otrzymane listy od zaproszonych gości, którzy nie mogli osobiście wziąć udziału w obradach – na szczególną uwagę zasługuje tu list od Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. Pani Minister stwierdziła, że spółdzielczość uczniowska może być znakomitą metodą w przekazywaniu uczniom wiedzy ekonomicznej, która w przyszłości pozwoli im na podejmowanie właściwych decyzji finansowych. Przypomniała też, że inicjatywy uczniowskie podejmowane w ramach SU wszczepiają idee solidarności społecznej, współpracy dla dobra otoczenia, społeczeństwa obywatelskiego oraz odpowiedzialności za innych.

 

Jako pierwszy z gości zabrał głos Pan Jerzy Jankowski. Stwierdził on, ze „spółdzielczość to fenomen”, ponieważ łączy w sobie 2 przeciwstawne cechy natury ludzkiej, a mianowicie:

 • egoizm ekonomiczny, oraz
 • wrażliwość na potrzeby innych.

Dalej stwierdził, ze młodzi ludzie nie chcą pracować w wielkich korporacjach, gdyż nie chcą być „cyborgami”.

 

Z kolei przedstawiciel Związku Lustracyjnego – Pan Paszkowski poinformował, że tydzień temu zakończył się Światowy kongres Spółdzielczości i że pytano na nim o polską spółdzielczość uczniowską.

 

Po przemówieniach wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Na uwagę zasługuje, że odznakę „Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej” otrzymała Pani Agnieszka Mroszczak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie.

 

Z kolei Pani Ania Bulka złożyła sprawozdanie z działań Fundacji podejmowanych w 2017 roku. Poinformowała o organizowanych kursach i konkursach oraz o podejmowanych działaniach w sprawie wyjaśnienia statusu spółdzielń uczniowskich i prowadzenia przez nich działalności.

 

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu: „Odkrywamy Spółdzielnie”. Celem tego konkursu było poinformowanie  społeczności lokalnej o spółdzielniach na ich terenie oraz zachęcenie do bliższego kontaktu z nimi. Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Najlepsze prace zostały opublikowane w specjalnym dodatku do Dziennika Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Znalazły się wśród nich:

 • artykuł Anny Mironiuk „Blisko lokalnej społeczności” – prezentujący Bank Spółdzielczy w Jordanowie, oraz
 • artykuł Doroty Bosowskiej „Wstęp do dojrzałej działalności” ukazujący Spółdzielnię Uczniowską „Szarotka” w Zespole Szkół im. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

 

Punktem, na który młodzi spółdzielcy najbardziej czekali było ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepiej Pracującą Spółdzielnie Uczniowska w Kraju.

W kategorii spółdzielni działających ponad 3 lata wyniki przedstawiają się następująco:

 1. SU „Karmelka” z Gimnazjum nr 2 w Lubartowie
 2. SU „Szarotka” działająca w Zespole Szkół im. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

 

Karmelka „pobiła” Szarotkę większym procentem uspółdzielczenia. Trzeba będzie pomyśleć o nasileniu działań w tym zakresie.

 

W kategorii spółdzielni działających krócej niż 3 lata zwyciężyła SU „Vzór” z Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu.

 

Zwycięskie spółdzielnie otrzymały dyplomy, nagrody rzeczowe oraz zestawy książek o tematyce spółdzielczej.

Na zakończenie spotkania miała miejsce prezentacji kilku spółdzielni uczniowskich oraz ciekawy program artystyczny przedstawiony przez Spółdzielnię Uczniowską „Plastuś” z Choczni.

Przedstawiciele " Szarotki" na II Kongresie Spółdzielczości

W dniach 31 maja i 1 czerwca 2014  roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego „Samopomoc Chłopska” w Warszawie – Miedzeszynie odbył się

 II Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej.

 

Delegatami spółdzielni uczniowskiej „Szarotka” z Jordanowa na Kongres byli:

 1. Dorota Bosowska           –             opiekun SU
 2. Patrycja Sulej                   –             członek SU
 3. Grzegorz Szczudło          –             członek SU
 4. Karol Pęcek                       –             członek SU

 

Kongres to doniosłe wydarzenie w historii ruchu spółdzielczego. Patronat nad Kongresem sprawowali:

  • Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej
  • Krajowa Rada Spółdzielcza
  • Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej

 

Sponsorami byli między innymi:

 • Krajowa Rada Spółdzielcza
 • Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Biuro Informacji Kredytowej, oraz
 • Banki spółdzielcze (np. BS w Lubartowie) oraz spółdzielnie pracy (np. Muszynianka)

 

 

Pierwszy dzień Kongresu był dniem roboczym. Po otwarciu Kongresu przez Panią wiceprezes FRSU – Annę Bulkę nastąpił wybór Prezydium Kongresu  oraz wybór Komisji Wniosków i Uchwał. Przewodniczącym II Kongresu został Dominik Gwóźdź – uczeń Technikum Ekonomicznego w Krakowie, a jednym z wiceprzewodniczących przedstawiciel naszej „Szarotki” Grzegorz Szczudło.

 

Po krótkiej przerwie odśpiewano hymny:

 • Hymn Polski, oraz
 • Hymn Spółdzielców

 

Nastąpiło powitanie gości, którymi byli między innymi:

 • Kierownictwo Krajowej Rady Spółdzielczej w osobach Jerzego Jankowskiego oraz Stanisława Śledziewskiego.
 • Małgorzata Barcińska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • Joanna Brzozowska – przedstawicielka Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Nie wszyscy zaproszeni goście dopisali – niektórzy przysłali tylko listy gratulacyjne tłumacząc swą nieobecność innymi ważnymi sprawami. Tak postąpił miedzy innymi marszałek sejmu – Pani Ewa Kopacz.

 

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji SU Pan Wiesław Wójcik  – rozpoczynając obrady przedstawił osiągnięcia spółdzielni  uczniowskich, zaapelował aby zastanowić się nad nowymi problemami, jakie stoją przed młodymi spółdzielcami. Nawiązał do twórczości Janusza Korczaka, który twierdził: „Nie ma dzieci – są ludzie” – aby dorośli mogli coś naprawić powinni wysłuchać głosu dzieci.

 

 

 

Pani Małgorzata Barcińska stwierdziła, że w działaniu młodzieży leży przyszłość Polski i Europy.

 

Poinformowała zebranych, że w Programie Inicjatyw Obywatelskich – w priorytecie IV będzie poruszona problematyka spółdzielń uczniowskich.

 

 

 

Przedstawiciel Zarządu KRS – Pan Stanisław Śledziewski nawiązał do Międzynarodowej Konferencji SU i życzył delegatom owocnych obrad.

 

 

 

Referat programowy wygłosiła Pani wiceprezes FRSU – Anna Bulka. Powitała ona młodych spółdzielców ich opiekunów i instruktorów. Stwierdziła, że spółdzielnie uczniowskie są warsztatami, laboratorium przedsiębiorczości oraz szkołą przyjaźni. Przypomniała postać założycielki pierwszej SU w Polsce – Jadwigi Dziubińskiej. Przedstawiła również działania Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.

 

 

 

Głos zabrał również przedstawiciel Zarządu KRS – Pan Jerzy Jankowski, który z pasją i nie ukrywanym rozczarowaniem przedstawił losy projektu ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Projekt ten był przedstawiany i odrzucany, Pan Jankowski prosił o potraktowanie tej ustawy na serio, przypomniał, ze spółdzielnia widzi nie tylko kapitał ale przede wszystkim człowieka i że spółdzielniom uczniowskim trzeba wreszcie nadać osobowość prawną – w przeciwnym wypadku wszystko będzie tylko improwizacją.

 

 

 

Jednym z ważnych punktów programu były prezentacje ukazujące działalność przykładowych spółdzielni uczniowskich. Swoją działalność prezentowały między innymi:

 

 • SU „Ekonomik” z Ostrołęki
 • SU „Rockeffeler” z Krakowa
 • SU „Jutrzenka” ze Szkoły Podstawowej w Kobiórze
 • SU „Plastuś” z Choczni

 

 

 

Po wystąpieniach gości i prezentacjach delegaci i ich opiekunowie wyjechali do  Warszawy, gdzie organizatorzy umożliwili im zwiedzanie Zamku Królewskiego.

 

 

 

Równolegle z obradami odbywała się druga ważna impreza – Krajowy Finał III Edycji Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości. W pierwszym dniu odbyły się eliminacje pisemne.

 

 

 

 

 

W drugim dniu obrad (1 czerwca)  na Kongres przybyło jeszcze dwóch ważnych gości:

 

 • Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski, oraz
 • Sekretarz Stanu w MEN – Tadeusz Sławiński.

 

 

 

Obrady rozpoczęły się o 9.00

 

Przedstawiona została prezentacja planu działań FRSU na lata 2014 – 2018 oraz prezentacja działań podejmowanych na rzecz wspierania rozwoju inicjatyw podejmowanych przez młodzież.

 

 

 

Odbyła się dyskusja w której poruszono problemy z jakimi borykają się spółdzielnie, przedstawiano wnioski zmierzające do poprawy stanu w tym zakresie.

 

Głos zabrała między innymi Pani Krystyna Wajdzik – dyrektorka szkoły podstawowej i gimnazjum w Suchej Beskidzkiej. Mówiła ona o działaniu SU na terenie powiatu  suskiego.

 

 

 

 

 

Na zakończenie dyskusji wystąpili nasi delegaci: Patrycja i Karol.

 

 

 

Podziękowali oni organizatorom za zorganizowanie Kongresu, Fundacji Rozwoju SU za organizowanie konkursów, spółdzielniom dorosłych, które wspierają działania SU (jak np. Bank spółdzielczy w Jordanowie) za pomoc,  wszystkim innym instytucjom, które pomagają młodym spółdzielcom za podejmowane w tym zakresie działania (szczególnie podziękowali dyrektorowi naszej szkoły – Panu Zbigniewowi Kołatowi oraz jego poprzednikom za to iż nie wpuścili do szkoły ajentów lecz umożliwiali i umożliwiają działanie gospodarcze młodzieży).

 

 

 

Zaapelowali do dyrektorów szkół, w których nie ma SU aby pozwolili młodzieży wykazać się inicjatywą, do spółdzielń dorosłych, aby udzielali młodym spółdzielcom pomocy.

 

 

 

Zaapelowali do FRSU, aby ta zwróciła się do MEN z prośbą  aby przedstawiciele ministerstwa w rozmowach z kuratorami oświaty nagłaśniali problematykę SU, aby Ci z kolei zachęcali dyrektorów szkół do zakładania na swoim terenie spółdzielń uczniowskich miejsce sklepików prowadzonych przez ajentów.

 

 

 

Kończąc życzyli wszystkim spółdzielniom uczniowskim w Polsce sukcesów. Stwierdzili, iż „Mamy nadzieję, że po kongresie każda spółdzielnia będzie pracować jeszcze lepiej, niż do tej pory i że na kolejnych konkursach jury będzie miało coraz większe kłopoty z wytypowaniem najlepszych”. Uczestnikom Finału ustnego olimpiady życzyli sukcesów.

 

 

 

Następnie odbył się finał ustny Olimpiady. Uczestniczyło w nim 6 uczniów. Odpowiadali oni na pytania dotyczące szeroko rozumianej problematyki spółdzielczej.

 

 

 

Na zakończenie odbyło się wręczenie odznaczeń opiekunom i instruktorom SU.

 

Odznaczenie „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” otrzymało kilku opiekunów SU i innych działaczy spółdzielczych – z naszego terenu odznaczenie otrzymała Pani Krystyna Wajdzik - dyrektorka szkoły podstawowej i gimnazjum w Suchej Beskidzkiej.

 

Natomiast Medal Komisji Narodowej otrzymały – Pani Elżbieta Paleczna i Pani Bogumiła Stokłosa.

 

Odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” wręczał Pan Alfred Domagalski, a Medal Komisji Edukacji Narodowej przedstawiciel MEN Pan Tadeusz Sławiński.

 

 

 

Wręczono również nagrody uczestnikom olimpiady. Za miejsca w czołówce  były to głównie tablety. Za zajęcie I miejsca KRS ufundowała dodatkowo nagrodę w postaci wyjazdu na międzynarodową konferencję spółdzielczą dla uczestniczki olimpiady i jej opiekuna.

 

Przedstawiciel MEN – Pan Tadeusz Sławiński stwierdził, że będzie się starał o nadanie Olimpiadzie statusu olimpiady przedmiotowej. Poinformował również zgromadzonych, że aktualnie MEN sprawdza projekt statutu SU pod względem formalno prawnym.

 

 

 

Na zakończenie Kongresu wystąpił prezes FRSU – Pan Michał Zaręba, który podziękował wszystkim zaangażowanym z zorganizowanie kongresu, prezydium kongresu i wszystkim którzy prezentowali swoje osiągnięcia.

 

 

 

Oczywiście w obydwa dni Kongresu obradom towarzyszyli przedstawiciele mediów: prasy, radia i telewizji.

 

Wywiadu o działalności naszej spółdzielni udzielił Karol Pęcek- ukazał się on w telewizji regionalnej.

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Dorota Bosowska

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Uczniowska „Szarotka” z Chrobaczego najlepsza w kraju!!!

6 października 2012 roku, w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu 
o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej dla przodującej spółdzielni uczniowskiej w kraju.
Uroczystość rozpoczął zespół Cantita, odśpiewując Hymnu Spółdzielców. 
Następnie głos zabrał prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Pan Michał Zaremba. Pan prezes powitał przedstawicieli wszystkich spółdzielni uczniowskich oraz gości w osobach przewodniczącego(Mieczysław Kozłowski) oraz wiceprzewodniczącego(Wiesław Wójcik) Fundacji, przedstawicieli  Rad Spółdzielczych oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego. 
W swoim przemówieniu, przewodniczący RS przypomniał m.in. o tym,  że rok 2012 jest Międzynarodowym Rokiem  Spółdzielczości. Wspomniał też o tym, że  w Polsce działa ok. 7 tys. spółdzielni uczniowskich oraz  powiedział o jubileuszu XX-lecia powstania Fundacji RSU.
W kolejnym punkcie programu przyznano odznaczenia KRS dla opiekunów SU, po czym nastąpiło wyczekiwane ogłoszenie wyników konkursu.
W tym roku o Puchar KRS ubiegało się 217 spółdzielni uczniowskich z całego kraju. 16 spółdzielni zakwalifikowano do szczebla centralnego, w tym było to 9 spółdzielni ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 7 ze szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce ex aequo zajęły 3 spółdzielnie, w tym Spółdzielnia Uczniowska Szarotka działająca w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego 
w Jordanowie. 
Nasza radość była (i jest!) wielka! Z przyjemnością odebrałyśmy Puchar KRS oraz nagrodę 
w postaci projektora multimedialnego. Na koniec uroczystości wysłuchaliśmy koncertu zespołu Cantita i zjedliśmy pyszny obiad.
Warto działać!
Opiekunki SU „Szarotka”.