Regulamin Schroniska

Regulamin Internatu Szkolnego

Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego

w Jordanowie.

 Regulamin internatu Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie stanowiący załącznik do Statutu Szkoły.

 

 Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karty Nauczyciela- (Dz. U. z 2017r. poz.1189) i aktualnymi przepisami prawa oświatowego,

Ustawa z dnia 14.12.2016r o systemie oświaty Rozporządzenie MEN z 11.07. 2017r

Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017r w sprawie warunków, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. 2017 poz. 1578).

 

 Postanowienia ogólne:

 • Internat jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w ramach Zespołu szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, przeznaczony jest dla uczniów zespołu szkół. Organem prowadzącym jest powiat suski. 
 • Regulamin internatu określa szczegółowe zasady funkcjonowania tej placówki, tworzy warunki do rozwoju samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

 

 1. Cele i zadania Internatu:

Celem internatu jest zapewnienie działań opiekuńczo-wychowawczych mieszkającej młodzieży, umożliwienie realizacji kształcenia, wspieranie rodziny i szkoły w systemie wychowawczym, stwarzanie warunków do rozwoju osobowego, rozwoju zainteresowań, uzdolnień.

 Do zadań internatu należy w szczególności:

 • zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa poprzez organizację całodobowej opieki przez wykwalifikowanych pracowników pedagogicznych, zapewnienie zakwaterowania, odpowiednich warunków higieniczno- sanitarnych.
 • zapewnienie optymalnych, w istniejących warunkach lokalowych, warunków do nauki, wypoczynku, uczestnictwa w kulturze, rekreacji, organizowania własnych imprez kulturalnych, sportowych.
 • upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia.
 • umożliwianie rozwoju samorządności, samodzielności wychowanków i zaradności życiowej.

 

 Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanków, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz innymi instytucjami i placówkami w środowisku.

 Rodzice przyjętych do internatu wychowanków zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem internatu, wypełnienia dokumentacji dziecka tj. złożenie podania o przydzielenie miejsca w internacie oraz informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, sytuacji rodzinnej.

  

Art. 1.

Internatu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

 1. Obowiązki:
 • zapewnienie właściwej działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu
 • nadzór nad przebiegiem i organizacją pracy wychowawców internatu
 • nadzór nad realizacją planu pracy i kalendarza imprez w internacie
 • obserwacja zajęć wychowawczych.
 1. Odpowiedzialność:
 • za realizację statutowych zadań internatu
 • materialna za powierzony sprzęt
 1. Uprawnienia:
 • do organizacji kontroli i oceny pracy wychowawczej w internacie
 • do podejmowania decyzji po konsultacji z Zespołem Wychowawczym w sprawach: przyjęcia i usunięcia wychowanków z internatu,
 • do organizacji i kontroli, oceny pracy wychowawców, pracowników obsługi internatu,
 • do formułowania oceny pracy wychowawców, pracowników i obsługi w internacie, występowania z wnioskami o nagrody i kary,
 • do inicjowania i decydowania o remontach, modernizacji budynku i pomieszczeń internatu, zakupu sprzętu i urządzeń,
 • do planowania i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla internatu
 • do współdecydowania o wykorzystaniu środków finansowych uzyskanych z działalności gospodarczej internatu, do podpisywania pism dotyczących internatu,
 • do ustalania odpłatności za pobyt w internacie.

 

Art. 2.

 Rada Wychowawcza internatu:

 Rada Wychowawcza internatu jest organem powołanym do opracowania planów pracy i programów działania oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo – wychowawczych i organizacyjno - gospodarczych.

 1. Przewodniczącym Rady Wychowawczej Internatu jest wicedyrektor, członkami - pracownicy pedagogiczni.
 2. Pracownicy pedagogiczni wchodzą w skład Rady Pedagogicznej szkoły.
 3. Na posiedzenie RWI poświęcone problemom młodzieży zapraszani są przedstawiciele MRI.
 4. Na posiedzenie RWI mogą być zapraszani inni pracownicy szkoły, a także przedstawiciele instytucji współdziałających z internatem.

 Art. 3.

 Do zadań Rady Wychowawczej Internatu należy w szczególności:

 Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Opracowanie programu i planu działalności opiekuńczo - wychowawczej.

3.Stwarzanie przyjaznej atmosfery wychowankom ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo - wychowawczej i gospodarczej internatu, ustalenie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu tej działalności.
 2. Podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom.

 Art. 4.

 Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami w grupie:

 • inspiruje i kieruje działalnością grupy ,
 • wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich realizacji,
 • opracowuje indywidualne plany pracy dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględniając ich możliwości jest rzecznikiem spraw wychowanków grupy wobec RWI.
 • dokonuje oceny poszczególnych wychowanków oraz działalności całej grupy.

  Art. 5.

 Do podstawowych obowiązków wychowawcy internatu należy: 

 • systematyczne i planowe poznawanie grupy wychowawczej i poszczególnych wychowanków, ich sytuacji rodzinnej, możliwości, potrzeb, stanu zdrowia, zainteresowań, dążeń i trudności oraz stopnia uspołecznienia,
 • terminowe opracowanie i dokładne realizowanie planu pracy grupy,
 • przestrzeganie odpowiednich zasad i stosowania nowoczesnych środków i metod pedagogicznych,
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie higieny osobistej, zachowania porządku w pomieszczeniach, zasad kultury, właściwych stosunków międzyludzkich, poszanowania godności drugiego człowieka
 • stałe przebywanie wśród wychowanków,
 • organizowanie nauki własnej dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W razie potrzeby udzielanie im odpowiedniej pomocy. organizowanie czasu wolnego, służenie radą i pomocą w przygotowaniu zajęć lub imprez, staranne i regularne przygotowanie się do zajęć i prowadzenie dokumentów pracy, w tym dzienników zajęć
 • ścisłe przestrzeganie dyscypliny i wewnętrznych regulaminów, zwłaszcza czasu pracy, który ustalany jest w planie pracy i harmonogramie pracy wychowawcy,
 • dbałość o powierzony do użytku wychowanków majątek
 • przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 • sygnalizowanie o wszystkich usterkach technicznych,
 • utrzymywanie stałych kontaktów informacyjnych i wymiana doświadczeń ze szkołą i domem rodzinnym wychowanków, zwłaszcza wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
 • podejmowanie ogólnych prac wynikających z organizacji całokształtu działalności internatu oraz wykonywanie czynności dodatkowych zleconych doraźnie przez dyrektora,
 • podnoszenie poziomu kwalifikacji ogólnych i zawodowych przez uczestniczenie w wewnętrznych szkoleniach, samokształcenie, uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności
 • w razie potrzeby wykonuje czynności administracyjne internatu lub inne związane z jego funkcjonowaniem
 • przyjmuje obowiązki nieobecnego wychowawcy zlecone przez dyrektora lub przekazane przez wychowawcę.

 

Art. 6.

Odpowiedzialność: 

 • otoczenie wychowanków właściwą opieką,
 • stworzenie im odpowiedniego środowiska wychowawczego
 • przestrzeganie zaleceń lekarskich
 • otoczenie szczególną opieką wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • przestrzeganie przepisów BHP i p. poż
 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia młodzieży podczas prowadzenia zajęćoraz prac wykonywanych na polecenie
 • dokładna realizacja przejętych i przydzielonych zadań opiekuńczo-wychowawczych
 • za funkcjonowanie internatu i przebywającej w nim młodzieży w czasie samodzielnego dyżuru.

 

Art. 7.

Szczegółowy zakres prac i obowiązków wychowawcy wynika z rozkładu zajęć w ciągu dnia:

- posiłki, czas wolny, nauka własna, cisza nocna, imprezy internackie.

 Art. 8.

Uprawnienia wychowawcy: 

 • ma prawo wyboru metod i form pracy z grupą wychowawczą w ogólnie przyjętych ramach z uwzględnieniem planu pracy i regulaminu, w przypadku każdej trudności może odwołać się do rady i pomocy dyrekcji szkoły bądź Zespołu Wychowawczego, 
 • ma prawo do samodzielnego przedstawiania kandydatów do nagradzania przez internat i szkołę,
 • ma prawo przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania regulaminu internatu przez wychowanków,
 • postulaty i wnioski dotyczące grupy i własnej pracy może przedstawiać dyrektorowi, radzie pedagogicznej szkoły,
 • w porozumieniu z rodzicami decyduje o przebywaniu wychowanka swojej grupy wychowawczej poza terenem internatu w czasie innym niż wynika to z rozkładu dnia.
 • w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu lub innych substancji odurzających przez wychowanka, wychowawca ma prawo wezwać policję w celu przebadania trzeźwości wychowanka, w przypadku takiej sytuacji wychowawca informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły i rodzica wychowanka

 Art. 9.

Młodzieżowa Rada Internatu- MRI 

 1. MRI wybierana jest raz na 2 lata w wyborach jawnych na początku roku szkolnego.
 2. Działalność MRI koordynuje wychowawca wskazany przez dyrektora szkoły.
 3. MRI wraz opiekunem opracowuje własny plan pracy na okres kadencji.
 4. MRI współuczestniczy w organizowaniu imprez w internacie.
 5. Członkowie MRI mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Wychowawców, mogą zgłaszać propozycje, wnioski.
 6. MRI prowadzi kronikę internatu.

 

Art. 10.

 Warunki socjalno – bytowe:

 1. Internat jako placówka wspomagająca i uzupełniająca pracę szkoły oraz przejmująca od rodziny funkcje opiekuńczo-wychowawcze na okres pobytu wychowanka w placówce ma obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych warunków bytowych oraz służących osiąganiu pozytywnych i pożądanych efektów pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Internat zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej zakwaterowanie w pomieszczeniach mieszkalnych, warunki do nauki wypoczynku oraz utrzymania codziennej higieny osobistej, a w szczególności: indywidualne miejsce do spania, nauki i przechowywania odzieży, pomocy szkolnych i przyborów osobistych, oświetlenie zgodnie z normami wymaganymi przy indywidualnej pracy z książką,  ciepłą wodę do codziennej toalety porannej i wieczornej, warunki do utrzymywania higieny intymnej ciała.

 Art. 11.

Zakwaterowanie w internacie może być częściowo lub całkowicie odpłatne, propozycję opłat, ewentualnych zwolnień z opłaty ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym. Internat zapewnia wychowankom odpłatny obiad w formie cateringu. Śniadania i kolacje wychowankowie przygotowują sobie we własnym zakresie.

Art. 12.

Współpraca z rodzicami

 1. Internat współpracuje z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków w zakresie spraw dotyczących opieki i wychowania, rozwiązywaniu problemów wychowawczych, materialnych oraz organizacyjnych internatu.
 2. Rodzice mogą odwiedzać swoje dzieci po zgłoszeniu wychowawcy internatu.
 3. Rodzice wychowanków powinni wchodzić w skład Rady Rodziców Szkoły
 4. Internat organizuje spotkania ogólne z rodzicami (raz w roku) oraz spotkania rodziców z wychowawcami (raz w semestrze) lub częściej w razie potrzeb.
 5. Wychowawcy kontaktują się z rodzicami w sprawach wychowanków w ciągu całego roku szkolnego.

 Art. 13.

 Dokumenty obowiązujące w Internacie Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie:

regulamin internatu

roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,

rozkład zajęć wychowawców w internacie,

 dziennik zajęć

 książka ewidencyjna wychowanków

podania/kwestionariusz wychowanka/oświadczenie

zeszyt uwag

książka protokołów Rady Wychowawczej Internatu

plan obserwacji zajęć wychowawców

zeszyt wyjazdów, meldowania, zeszyt wyjść wychowanków

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. poz. 1000 o ochronie danych osobowych - dzienniki zajęć zabezpieczone w pokoju wychowawców (wgląd wychowawcy i dyrekcja szkoły) - książka ewidencyjna wychowanków w sekretariacie szkoły (wgląd wychowawcy i dyrekcja szkoły) - podania wychowanków, oświadczenia, zeszyt uwag w pokoju wychowawców (wgląd dyrekcja szkoły, pedagog szkolny i wychowawcy).

 

Art. 14.

Rozkład zajęć w internacie:

Poniedziałek – Piątek

I Grupa

6,00-Pobudka

6,00 -6,30 Toaleta, czynności porządkowe

6,30 – 6,50 Śniadanie, czynności porządkowe

7,00 - wyjazd do Toporzyska

13,20 - przyjazd z Toporzyska

14,00 – 18,00  zajęcia  dydaktyczne

18,00 -19,30 Kolacja

19,30-20,00 sprzątanie pokoi

20,00 – wieczorna kontrola czystości pokoi

20,15 -21,30 Nauka własna

21,30 -21,00 Toaleta, przygotowanie do snu

22,00- 6,00 Cisza nocna

Do  godz. 20,00 możliwość wyjścia na zewnątrz za zgodą wychowawcy.

Od godz. 20,00 obowiązkowe przebywanie na terenie Internatu. Całkowite zamknięcie Internatu 22,00

II Grupa

7,00 Pobudka

7,00 -7,30 Toaleta, czynności porządkowe

7,30 – 8,00 Śniadanie, czynności porządkowe

8,00 – 12,20 zajęcia dydaktyczne

12,20 – wyjazd do Toporzyska

18,30 - przyjazd z Toporzyska

18,30-19,00- kolacja

19,30-20,00- sprzątanie pokoi

20,00- wieczorna kontrola czystości pokoi

20,15-21,30 – nauka własna

21,30-22,00 - wieczorna toaleta przygotowanie do snu

22,00- 6,00 – cisza nocna

 

drugi i czwarty  weekend miesiąca -Internat nieczynny

lub w  weekendy w które wypadają święta lub dłuższe dni wolne od zajęć.

Piątek wyjazdowy:

12,00-18,00 porządkowanie pokoi, nauka własna

18,00 – obowiązkowe opuszczenie Internatu

 

od godz.18,00 w piątek do godz.16,00 w niedzielę

Internat nieczynny

 

Niedziela

16,00-18,00 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

18,00 -19,00 Kolacja

19,00 -21,00 Nauka własna

21,00 -21,30 Toaleta, przygotowanie do snu

22,00- 6,00 Cisza nocna

 Środa- Dzień odwiedzin (do 21,00)

Kolejność weekendów, w których Internat jest nieczynny może ulec zmianie. Mieszkańcy Internatu zostaną powiadomieni o zmianie z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Art. 15.

Wychowankowie

Do podstawowych obowiązków wychowanka należy: 

 1. Przestrzegać postanowień regulaminu internatu, przepisów BHP i p.poż.
 2. Przestrzegać ustalonego porządku dnia
 3. Systematycznie uczęszczać do szkoły, uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
 4. Współuczestniczyć w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie. Utrzymywać czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia internatu.  Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych dla internatu i środowiska.
 5. Współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy wychowawcze.
 6. Regularne uiszczać opłaty za pobyt w internacie.
 7. Dbać o dobre imię internatu, szkoły.
 8. Odnosić się z szacunkiem do wychowawców oraz personelu gosp. i szanować ich pracę.
 9. Szanować mienie będące własnością internatu.
 10. Przestrzegać pory ciszy nocnej, w czasie trwania ciszy nocnej przebywać w swoim pokoju, zachowywać spokój.
 11. Oszczędnie i umiejętnie używać wody, energii elektrycznej i urządzeń sanitarnych.
 12. Przestrzegać higieny osobistej.
 13. Posiłki spożywać tylko w jadalni lub w podręcznej kuchni.
 14. Opuszczać internat tylko w godzinach na ten cel przeznaczonych.
 15. Zamykać pokój na klucz tylko podczas nieobecności mieszkańców tego pokoju.
 16. Klucz pozostawiać obecnemu pracownikowi szkoły.
 17. Wyjeżdżać z internatu tylko za zgodą wychowawcy po przedstawieniu pisemnej zgody lub telefonicznej informacji rodzica.
 18. Bez zezwolenia wychowawcy nie przyjmować osób trzecich w pokojach sypialnych.
 19. Przekazywać informację dyżurującemu wychowawcy o wszystkich problemach zdrowotnych lub przypadkach złego samopoczucia
 20. Wykwaterowanie z internatu zgłaszać wychowawcy 2 tygodnie wcześniej przed planowanym terminem wykwaterowania. Opłaty muszą być uregulowane a pokój, po uprzednim dokładnym wysprzątaniu, zdany wychowawcy.
 21. Całodobowe utrzymanie porządku w pokoju.
 22. Regularne mycie, sprzątanie używanych przez siebie sprzętów kuchennych. W internacie wprowadzono funkcję dyżurnego odpowiedzialnego za ogólny porządek w kuchniach. Dyżury pełnią minimum dwie osoby w ciągu dnia.
 23. Każdorazowe zgłaszanie wychowawcy pełniącemu dyżur zarówno wyjść z Internatu (w tym na teren wokoło szkolny), jak również powrót do internatu.

 

W internacie, jak i na terenie internatu obowiązuje zakaz: 

 1. Wnoszenia, posiadania, rozprowadzania papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych, e-papierosów, tabaki. Znalezione wyroby zostają zabezpieczone i zniszczone. 
 2. Wnoszenia, posiadania i używania narkotyków, dopalaczy i innych podobnych środków odurzających. Znalezione substancje zostaną zabezpieczone i przekazane dyrektorowi szkoły.
 3. Wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i picia alkoholu. Znaleziony alkohol ulega zabezpieczeniu i wylaniu.
 4. Przebywanie na terenie internatu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, wziewnych.
 5. Posiadania lub przechowywania w pomieszczeniach internatu różnego rodzaju substancji chemicznych.
 6. Podczas przebywania mieszkańców internatu w pokoju obowiązuje zakaz zamykania drzwi pokoju na klucz.
 7. Wnoszenia, posiadania i przechowywania wszelkich niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów w szczególności broni palnej, pneumatycznej itp.
 8. Posiadania i używania przyrządów do ćwiczeń siłowych (sztangi, hantle, ławeczki, rękawice bokserskie itp.)
 9. Dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących.
 10. Posiadania jakichkolwiek zwierząt.
 11. Posiadania w pokojach sypialnych urządzeń elektrycznych takich jak: piecyki, opiekacze do pieczywa, frytkownice, żelazka, kuchenki mikrofalowe, tostery, z wyłączeniem czajnika bezprzewodowego(własny sprzęt nagłaśniający, odbiorniki telewizyjne, lodówki za zgodą dyrektora szkoły ).
 12. Fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców i pracowników internatu oraz umieszczanie takich zdjęć i nagrań na stronach internetowych bez pisemnej zgody dyrektora szkoły.
 13. Przebywania w pomieszczeniach, w których łamane są powyższe zakazy i niepowiadomienie wychowawcy lub dyrekcji szkoły o ich łamaniu.
 14. Kradzieży lub przywłaszczania sobie rzeczy innych wychowanków, pracowników internatu. Niszczenie mienia internatu.
 15. Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne przedmioty należące do wychowanka takie jak: telefony komórkowe, smartfony, laptopy, biżuterię itp.

Art. 16.

Wychowanek ma prawo do: 

 1. Zakwaterowania, opieki lekarskiej oraz odpłatnego obiadu w formie cateringu.
 2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
 3. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych i artystycznych prowadzonych przez odpowiednie placówki w środowisku.
 4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.
 5. Odwiedzania przez rodziców (bez ograniczeń) i przyjmowania innych osób odwiedzających w wyznaczonym do tego dniu, za zgodą wychowawcy, po uprzednim zgłoszeniu się u wychowawcy i okazaniu dokumentu tożsamości. Dniem odwiedzin w internacie jest środa (odwiedziny do 21,00). Odwiedziny gości mieszkańca internatu ( poza rodzicami i opiekunami prawnymi ) możliwe są jedynie w świetlicy internatu.
 6. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
 7. Zapewnienia poszanowania godności osobistej.
 8. Przebywania w porze lekcji w izolatce tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i stwierdzeniu przez lekarza takiej konieczności. W innym przypadku uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

 Art. 17.

Wyróżnienia i nagrody:

 • pochwała udzielona przez wychowawcę wobec całej grupy,
 • pochwała z wyróżnieniem udzielona przez dyrektora szkoły wobec całej młodzieży internatu,
 • nagroda książkowa wręczona w sposób uroczysty,
 • list pochwalny do rodziców lub opiekunów.

 Art. 18.

 Kary za lekceważenie obowiązków:

 • upomnienie wychowawcy indywidualne lub wobec całej grupy,
 • upomnienie dyrekcji szkoły
 • nagana z ostrzeżeniem
 • warunkowy pobyt w internacie (w przypadku kolejnego naruszenia zasad regulaminu przez wychowanka zostaje on pozbawiony prawa mieszkania w internacie)
 • usunięcie z internatu

 Art. 19.

Czas wolny wychowanków

 1. Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.
 2. Wychowankowie internatu winni indywidualnie lub zbiorowo uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach czasu wolnego. W tym celu na zasadach dobrowolnego wyboru wychowankowie mogą: uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez internat, szkołę i placówki wychowania pozaszkolnego, brać udział, za zgodą wychowawcy, w zajęciach klubów, towarzystw, instytucji sportowych, organizacji turystycznych.
 3. Internat organizuje udział wychowanków w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu i środowiska.
 4. W ramach pracy opiekuńczo- wychowawczej internat przygotowuje do życia w rodzinie.
 5. Korzystanie z telewizji może odbywać się za zgodą wychowawcy po godz. 22,00 pod warunkiem, że nie zakłóci to wypoczynku pozostałych współmieszkańców internatu.
 6. Wychowankowie internatu mogą w czasie wolnym wychodzić poza teren internatu (wpis w zeszycie wyjść). Poza czasem wolnym wyznaczonym regulaminem każdorazowe wyjście z internatu wymaga zgody wychowawcy.
 7. Wychowankowie internatu wyjeżdżają na każde święta i każde wolne weekendy. Wyjazdy odnotowują w zeszycie wyjazdów lub na liście wyjazdów.
 8. Pełnoletni wychowankowie (w porozumieniu z rodzicami) w środy mogą przebywać poza internatem do godz.21,00 .

 Art.20.

 Organizacja pracy w Internacie.

 1. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie może przekraczać 35 uczniów, a w przypadku wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (do 5 takich osób), liczebność grupy nie może przekraczać 20 osób.
 2. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo – wychowawczych z jedną grupą wychowawczą wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych.
 3. Warunkiem zamieszkania w internacie jest złożenie podania podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz osobisty kontakt rodziców w pierwszym miesiącu pobytu wychowanka w internacie.

Art. 21.

 Obowiązki i prawa administracji i pracowników obsługi internatu.

 1. Pracownicy obsługi internatu zobowiązani są do: zapewnienia należytych warunków lokalowych umożliwiających pracę i wypoczynek mieszkańcom, utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku przeznaczonych do ogólnego użytku,  bieżących napraw sprzętu i urządzeń, zapewnienie ciągłej dostawy ciepłej wody z wyłączeniem okresów konserwacji.
 2. Dyrektor szkoły, wychowawcy zatrudnieni w internacie, wychowawcy klas do których uczęszcza uczeń uprawnieni są do przeprowadzania kontroli pomieszczeń mieszkalnych oraz rzeczy osobistych Prawo wstępu do pokoju podczas nieobecności mieszkańców przysługuje dyrekcji szkoły i wychowawcy pod warunkiem, że jest to konieczne. Prawo to przysługuje ponadto konserwatorowi obiektu w celu usunięcia zgłoszonej usterki lub awarii oraz osobie sprzątającej.

 Art. 22.

Płatność za internat

1.Opłata miesięczna za zakwaterowanie wynosi 100 zł. płatna przelewem na konto szkoły w terminie do 10- tego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni z wyjątkiem miesiąca czerwca w którym termin płatności przypada na ostatni dzień zajęć szkolnych.

 

 

                                               Data zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną  30.10.2019 r.