UWAGA !!!

             e-dziennik

  chmurka

 

 wirtualny spacer

"...nie tylko DLA ANIOŁÓW"

konkursy informacja ogolna

 

 

 

Konkurs o nagrodę imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza XI edycję konkursu imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, dla młodzieży w wieku od 14 do 19 lat, na dzieło związane z obroną życia człowieka.

 

Konkurs pod hasłem „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” zostanie rozstrzygnięty w III kategoriach:

 

Literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż,

Plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, fotografia, montaż, gablota szkolna i parafialna,

Multimedialnej: strona internetowa, film video, program radiowy, komputerowy program multimedialny.

 

Termin nadsyłania prac mija 15 lutego 2015 roku. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste przyznanie nagród nastąpi 21 marca 2015 roku na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki Obrońców Życia.

 

Prace autorskie wraz z arkuszem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres:

 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka,

ul. Krowoderska 24/1,

31-142 Kraków.

 

Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii przewidziano nagrody:

miejsce I - 1500 zł; miejsce II - 1200 zł; miejsce III - 900 zł

 

Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będą publikacje w wydawnictwach pro-life.

Autorzy zgłaszanych do konkursu prac wyrażają zgodę na ich niekomercyjne upowszechnianie przez organizatora konkursu.

 

Fundatorem nagród jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka oraz Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”, wydawca Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga”. W konkursie mogą także brać udział prace już wcześniej publikowane, lecz nie wcześniej niż przed 30 września 2013 roku.


strona konkursu: www.pro-life.pl

Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej

 

„Napisz Błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce

jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”

 

Organizator konkursu:

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce

we współpracy z Telewizją Polską S.A.

 

Regulamin

1. Celem Konkursu jest:

 Przybliżenie postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka - w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci;

 kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.

 

3. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

 szkoła podstawowa

 gimnazjum

 szkoła ponadgimnazjalna.

 

4. Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła Konkursu na bazie obejrzanych filmów i programów TVP poświęconych błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce oraz innych dostępnych materiałów.

 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnego, samodzielnego utworu literackiego w dowolnej formie, który nie był dotychczas publikowany i nagradzany w innych konkursach. Pracę należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres organizatora. Maksymalna objętość utworu 4 strony formatu A-4 (interlinia 1,5; czcionka 12 pkt.; margines lewy 2,5cm).

 

6. Do każdej pracy należy dołączyć:

a) kartę informacyjną zawierającą następujące dane:

 imię i nazwisko autora oraz wiek,

 imię i nazwisko nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem której praca została napisana wraz z nr telefonu i adresem mailowym oraz dokładny adres szkoły i numer telefonu,

 w przypadku indywidualnego zgłoszenia dokładny adres autora pracy oraz numer telefonu i adres mailowy.

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie.

 

7. Prace będą oceniane pod względem:

 zgodności z tematem,

 oryginalności,

 wartości artystycznych,

 poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej.

 

8. Komisje poszczególnych etapów dokonują oceny zgłoszonych prac i przekazują najlepsze na adres organizatora wyższego etapu.

 

9. Prace nadsyłane na konkurs nie będą zwracane.

 

10. Terminy:

 etap pierwszy - szkolny - należy zakończyć i przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2014 roku na adres: właściwego Diecezjalnego Instytutu akcji Katolickiej zwanego dalej DIAK-iem lub Wydziału Katechetycznego Kurii.

 etap drugi - diecezjalny - należy zakończyć i przesłać wybrane z każdej grupy wiekowej maksymalnie trzy prace w terminie do 5 listopada 2014 roku na adres: Krajowy Instytut Akcji Katolickiej, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs”. Do prac należy dołączyć zestawienie rekomendowanych prac z podziałem na grupy wiekowe wraz z dokładnym adresem autora i szkoły.

 etap trzeci - ogólnopolski - zakończy się 24 listopada 2014 roku.

 

11. Komisje konkursowe dla etapu drugiego powołują DIAK-i, natomiast komisję konkursową etapu trzeciego powołuje Organizator.

 

12. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Najciekawsze prace zostaną opublikowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.

 

13. O terminie uroczystego zakończenia konkursu, połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień, laureaci zostaną powiadomieni listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Uczestnicy przyjeżdżają po odbiór nagród na własny koszt.

REGULAMIN IX OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ

OLIMPIADY WIEDZY O ŚWIĘTYM MAKSYMILIANIE

 

I. Informacje wstępne

 

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. wraz ze zmianą z dnia 27 lipca 2009 r. oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Celem Olimpiady jest:

- przybliżenie młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;

- odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych zachowań na wzór Świętego;

- wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii prowadzące do ugruntowania prawdy, że „na początku było Słowo, a Słowo było u Boga”;

- zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

- współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

 

Organizatorami IX Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie są:

- Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie;

- Kuria Prowincjalna Ojców Franciszkanów z siedzibą w Warszawie;

- Kuria Prowincjalna Ojców Franciszkanów z siedzibą w Krakowie;

- Kuria Prowincjalna Ojców Franciszkanów z siedzibą w Gdańsku.

 

Na czele Olimpiady stoi Komitet Główny z siedzibą w klasztorze Ojców Franciszkanów,

ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce;

e-mail: olimpiada@franciszkanie.pl; www.olimpiada.franciszkanie.pl; tel. 532 605 959.

 

Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:

- dla uczniów szkół podstawowych,

- dla uczniów szkół gimnazjalnych,

- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


W ramach Olimpiady dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowane są konkursy wiedzy o św. Maksymilianie, a dla uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczny.

 

Przystąpienie do Olimpiady jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zawodów i zgodą na publikację wyników na stronie Olimpiady.

 

Uczestnicy zobowiązani są do:

- przestrzegania Regulaminu i terminarza Olimpiady;

- informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie zwłaszcza o nagłych wypadkach.

 

II. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (...)

III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych (...)

IV. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest organizowany w trzech etapach:

- etap I (szkolny) prowadzony przez komisje szkolne,

- etap II (diecezjalny) prowadzony przez ośrodki diecezjalne,

- etap III (finał ogólnopolski) prowadzony przez Komitet Główny Olimpiady.

 

Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.

 

Udział w Olimpiadzie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady www.olimpiada.franciszkanie.pl) od 1 września do 31 października 2014 roku.

 

Komisje sprawdzające powołują:

- dla etapu I (szkolnego) dyrektorzy szkół;

- dla etapu II (diecezjalnego) przewodniczący ośrodków diecezjalnych;

- etap III (finał ogólnopolski) przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

 

Lekturami w poszczególnych etapach są:

- etap I (szkolny) o. Władysław Kluz „47 lat życia”;

- etap II (diecezjalny) o. Władysław Kluz „47 lat życia”, Ewangelia wg św. Jana: rozdziały od 1 do 10 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V), „ABC Rycerstwa Niepokalanej” (Wydanie II) opr. o. Stanisław Piętka;

- etap III (finał ogólnopolski) o. Władysław Kluz „47 lat życia”, Ewangelia wg św. Jana: rozdziały od 1 do 21 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V), „ABC Rycerstwa Niepokalanej” (Wydanie II) opr. o. Stanisław Piętka.

 

Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:

- etap I (szkolny) 3 grudnia 2014 roku;

- etap II (diecezjalny) 5 marca 2015 roku;

- etap III (finał ogólnopolski) 26 marca 2015 roku.

 

Do następnego etapu (II i III) awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu II, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne (etap II) przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza.

 

Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:

- na etap I przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 28 listopada 2014 roku;

- na etap II przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 1 marca 2015 roku.

 

Protokół z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 7 dni na adres siedziby Olimpiady w Siedlcach:

IX Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

ul. Kazimierzowska 128; 08-110 Siedlce

 

Książki można nabyć w sprzedaży wysyłkowej pisząc pod adres: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, ul. o. Kolbego 5, 96-515 Teresin; e-mail:wof@niepokalanow.pl; tel. 46 864 22 08, poniedziałek-piątek 800-1600; zamówienia przez internet: www.niepokalanow.pl

 

Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnej i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Komisji Ogólnopolskiej.

 

Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.

 

Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2015 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie.pl

 

Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów, zdobytą w części pisemnej. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnie i ustnej.

 

Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przysługuje uczestnikom finału ogólnopolskiego.
Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po etapie ustnym.

 

Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersję, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie.

 

W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić uczestników konkursu.

Regulamin XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (2014/2015)

 

I. Informacja - wstęp

 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009), a zakres merytoryczny XIX edycji obejmuje: Księgę Jonasza, Ewangelię według świętego Łukasza i Dzieje Apostolskie wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego - finału.

5. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.

6. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

 

II. Etap szkolny

 

1. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z regulaminem Konkursu.

2. Za przeprowadzenie tego etapu odpowiadają szkoły.

3. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 9 marca 2015 roku wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). Po tym terminie szkoły nie będą rejestrowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.

4. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie, 24 marca 2015 roku.

5. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), a także Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu, przekazane zostaną do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji szkoły na stronie www.okwb.pl , nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego.

6. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu.

7. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.

8. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i w ciągu 5 dni roboczych od dnia etapu szkolnego, tj. do 31 marca 2015 roku wprowadza wyniki do elektronicznego formularza (protokołu). Dostęp do niego, możliwy jest poprzez indywidualny link, wygenerowany automatycznie przez system podczas procesu rejestracji szkoły w Konkursie i przesłany na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

9. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

10. Osoby niepełnoletnie zakwalifikowane do etapu diecezjalnego powinny przekazać organizatorom Konkursu, przy rejestracji na etapie diecezjalnym, wypełnione i podpisane „Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika Konkursu”, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, a w przypadku osób pełnoletnich i opiekunów wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

III. Etap diecezjalny

 

1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.

2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.

3. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.

4. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

5. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.

6. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.

7. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.

8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę, w celu wyłonienia 3 finalistów.

9. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 21 kwietnia 2015 roku.

 

IV. Etap ogólnopolski - finał

 

1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego - finału odpowiada Sekretariat Konkursu.

2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 3, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.

3. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2015 roku w Niepokalanowie.

 

V. Zakończenie

 

1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.

2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.

4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl .

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE XXV OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ - ŁOMŻA 2015

 

SAKRAMENTY UZDROWIENIA I ICH ROLA W ŻYCIU KOŚCIOŁA

 

I. Dane teleadresowe Komitetu Organizacyjnego

Komitet Organizacyjny XXV Olimpiady Teologii Katolickiej

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

ul. Sadowa 3; 18-400 Łomża; tel. 86 4734 635; kom. 501 760 434;

email: otkat2015@gmail.com; www.otk.pl

 

II. Etapy Olimpiady

etap szkolny - przeprowadzony w szkołach w dniu 27 listopada 2014 r.

etap diecezjalny - przeprowadzony w diecezjach w dniu 5 marca 2015 r.

etap ogólnopolski - przeprowadzony w Łomży w dniach 16-18 kwietnia 2015 r.

 

III. Cele przygotowania Olimpiady:

Cel główny Olimpiady: zapoznanie uczniów ze znaczeniem sakramentów uzdrowienia w życiu chrześcijanina: ukazanie istoty sakramentów i realnej obecności Boga tu i teraz oraz troski o człowieka, sakramenty jako odpowiedź człowieka na objawiającego się Boga, zapoznanie z tekstami Katechizmowymi.

Cele szczegółowe:

Ø w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: sakrament, uzdrowienie, nawrócenie; poznanie komplementarnej roli sakramentów w strukturze Kościoła: zapoznanie ze świadectwami Biblijnymi i nauczaniem Kościoła, co do konieczności i sensowności korzystania z sakramentów dla człowieka wierzącego;

Ø w zakresie rozwijania umiejętności: odczytywanie własnego charyzmatu i właściwego miejsca w Kościele; odkrywanie wartości poszczególnych sakramentów na kolejnych etapach życia ludzkiego;

Ø w zakresie formacji osobowej: pomoc w odkrywaniu struktury i natury Kościoła; pogłębianie sensu sakramentów uzdrowienia na rzecz kościelnej wspólnoty; uświadomienie, że proces nawrócenia jest zaczynem żywotności i wolności, a także może przeciwdziałać skostnieniu, formalizmowi, przeciętności, biurokracji i rutynie, które zagrażają elementom tworzącym strukturę i naturę Kościoła;

Ø w zakresie praktyki: zaangażowanie na rzecz budowania wspólnoty kościelnej; włączanie się w dzieło Nowej Ewangelizacji.

 

IV. Literatura

 

ETAP SZKOLNY

Pismo Święte: (tekst obwiązujący dla wszystkich etapów: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008)

1. Rozesłanie Dwunastu: Mk 6,7-13.

2. Przypowieści Jezusa o miłosierdziu: Łk 15,1-32.

3. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Apostołom (przekazanie władzy odpuszczania grzechów): J 20,19-29.

4. Różne zachęty i przestrogi (w tym: o namaszczaniu chorych przez kapłanów): Jk 5,7-20.

 

Magisterium Kościoła

1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Sakramenty uzdrowienia chrześcijańskiego, nr 1420-1532.

2. Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 19 II 2014.

(http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papafrancesco_20140219_udienza-generale.html).

3. Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 26 II 2014.

(http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papafrancesco_20140226_udienza-generale.html).

 

Opracowania historyczno-teologiczne

1. Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, Kraków 2007. w: Dogmatyka pod red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. V, Warszawa 2007, s. 376-433.

2. Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament pokuty i pojednania,

w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 448-455.

3. Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament namaszczenia chorych,

w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 455-460.

4. Romaniuk K. Sakramentologia biblijna Warszawa 1991, s. 66-100; s. 101-114.

5. Staniek E., Kościół i sakramenty, Kraków 1995, s. 181-201.

 

ETAP DIECEZJALNY

Pismo Święte:

1. Księga Jonasza: Jon 1-4

2. Uzdrowienie paralityka i powołanie Lewiego: Mk 2,1-17.

3. Nawrócona jawnogrzesznica: Łk 7,36-50.

Magisterium Kościoła:

1. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III: Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).

2. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981. (str. 11-36).

3. Benedykt XVI, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego, 11 II 2012, «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 17,19) http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/sick/documents/hf_ben-xvi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012_pl.html

 

Opracowania historyczno-teologiczne:

1. Słownik teologii biblijnej, pr. zb. pod red.: Leon-Dufour X. Poznań - Warszawa 1982, hasła: Choroba - uleczenie, Grzech, Namaszczenie.

2. Napiórkowski S. C., Z Chrystusem w znakach. Zarys sakramentologii ogólnej, Lublin 1984, s. 76-88.

3. Olejnik S., Pojednanie i pokuta, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 147-158.

4. Olejnik S., Namaszczenie chorych, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 421-424.

5. von Speyr A., Spowiedź, Poznań 1996, s. 121-160.

 

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Pismo Święte:

1. Psalmy pokutne: Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143.

2. IV Pieśń o Słudze Jahwe: Iz 52,13-53,12.

3. Obowiązek przebaczania i nielitościwy dłużnik: Mt 18, 21-35.

Magisterium Kościoła:

1. KPK, kan. 998-1007.

2. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III: Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).

3. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Sakramenty chorych, Katowice 1978. (s. 14-28).

4. Jan Paweł II, Homilia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku,12 VI 1987, III Pielgrzymka do Polski, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1987/documents/hf_jpii_hom_19870612_infermi-danzica_pl.html

5. Jan Paweł II, Chrystus ustanawia sakramenty życia Bożego, Katecheza podczas audiencji środowej, 13 VII 1988.

6. Jan Paweł II, Pokuta w Kościele - wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, Katecheza podczas audiencji środowej, 15 IV 1992.

7. Jan Paweł II, Namaszczenie chorych w Kościele - wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, katecheza podczas audiencji ogólnej, 29 IV 1992.

 

Opracowania historyczno-teologiczne:

1. Orzeszyna J., Pokuta - sakrament pokuty, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 402-406.

2. Olczyk A., Namaszczenie chorych, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 351-352.

3. Olejnik S., Czujne oczekiwanie przyjścia Pana, w: Teologia moralna, t. 6, Warszawa 1990, s. 134-161.

4. Płatek J.S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa 1996, s. 168-227.

5. Rahner K., Sakramenty Kościoła - Medytacje. Kraków 1997, s. 59-90.

6. Rosato, Ph. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, Kraków 1998, s. 65-70.

7. Schneider, T., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1995, s. 201-258.